Доставка & Рекламации

Информация за доставка и разходи за доставка

Доставките се извършват в цяла България. Всички наши продукти тръгват от Гърция и могат да бъдат доставени в цяла България. Повечето от нашите продукти се изпращат в рамките на 5-6 работни дни с партньорска куриерска фирма (ACS куриер или SPEEDY куриер).

По-специално:

За град София доставката се извършва само с куриер на ACS до 1 работен ден.

За провинцията доставката се извършва само със СПИДИ срок 2-3 работни дни.

Плащания след 15:00ч. ще бъдат изпратени на следващия работен ден.

Поръчките се изпращат в работен ден. Продукти, поръчани събота, неделя и официални празници се обработват на следващия работен ден.

Разходите за доставка са както следва:

За поръчка 0.10kg до 4.00kg:

Транспортните разходи (доставка) са както следва:

 • За покупки под 80 лева разходите за доставка са 8 лева, а услугата с наложен платеж е 1,60 лев.
 • За покупки от 80 до 96 лева разходите за доставка са определени на 8 лева, а услугата с наложен платеж е безплатна.
 • И накрая, за покупки над 96 лева пратката няма допълнително заплащане.

За пратки над 4 кг се заплаща допълнително 1,76 лева за килограм, независимо от сумата на поръчката.

Внимание! Горните такси се отнасят САМО до поръчки, които се извършват по електронен път чрез уебсайта и съдържат продукти от нашия сайт.

Поръчките с продукти, които не съществуват в сайта и се правят по телефона, имат различна такса!

Плащането с карта или депозит е безплатно.

След като пратката бъде доставена на куриера, ще бъдете уведомени от куриерската компания за кода за доставка

Времето за доставка зависи всеки път от куриерския маршрут и не може да бъде известно при изпращане на поръчката. Ако предпочитате конкретно време за доставка, можете да го напишете в коментарите на поръчката. От наша страна ще го прехвърлим на сътрудничещия куриер, който отчита тези коментари, но това не е необходимо да се спазва, тъй като тази услуга не се таксува.

Моля, обърнете внимание, че куриерските компании са външен партньор на aptekapromahon.com. Ние полагаме всички усилия Вашата пратка да бъде доставена възможно най-скоро. Ако все пак срещнете някакви проблеми с куриера, не се колебайте да се свържете с нас, за да можем да разрешим възникналия проблем заедно.

Връщане на продукта - Право на отказ
Условия за връщане

Поради естеството на електронното пазаруване е възможно очакванията на крайния получател за избрания от тях продукт да не бъдат изпълнени, поради липсата на физически контакт с артикула, който трябва да бъде закупен.

Aptekapromahon.com, поддържащ електронната търговия, ви позволява, чрез пълнотата на описанията, които публикува на своите страници, да се насладите на привилегията на директен контакт с продуктите, налични на екрана на вашия компютър, бързо и лесно.

Въпреки това, желаейки да покрием още повече нашите клиенти, за да подчертаем предимствата от използването на интернет на нашите ежедневни пазари, ние предлагаме възможност за връщане на продуктите. По-долу изброяваме условията и начините за връщане.

Условия за връщане
 • Датата на получаване на вашата поръчка с датата на подаване на искането за връщане не трябва да надвишава 14 календарни дни.
 • Опаковката не е подправена и е в първоначалното си (фабрично) състояние и продуктът не е използван.
 • Продуктът, който трябва да бъде върнат, трябва да бъде придружен от разписката за покупка или фактурата.

Внимание! Не се правят промени в продукти, които не са подходящи за връщане, по здравословни причини или по хигиенни причини и които са били разпечатани след доставката, като предмети за лична хигиена (примерни и неограничаващи машини за епилация, самобръсначки, машини, четки) , четки за зъби и термометри, бельо, стелки, глезени и др.).

Процедура за връщане

За вашето най-добро обслужване ви предлагаме да се свържете преди всяко връщане, така че подробностите за връщането да бъдат подредени по възможно най-добрия начин.

Процедура за връщане: Опаковайте продукта в по-голяма кутия, така че да бъде защитен по време на експедицията. Предлагаме ви да използвате кутията, с която доставихме. Поставете в пакета документ, в който ни кажете как искате да разрешите нерешения финансов проблем, ако продуктът се счита за годен за връщане. След това изпратете пратката чрез куриерската агенция, от която сте получили поръчката си, до Отдела за връщане. След като получим вашия парцел, ще стартираме неговата подмяна (в рамките на 5 работни дни) или ще кредитираме стойността му (в рамките на 10 работни дни).

В случай, че причината за връщане / промяна се дължи на грешка на Aptekapromahon.com или на дефектен продукт, разходите за връщане се поемат от Aptekapromahon.com, в противен случай разходите за връщане се поемат от клиента.

Бихме искали да отбележим, че в случай че продуктът не отговаря на горните условия или продуктът пристигне при нас повреден, той ще бъде върнат на подателя за негова сметка.

За повече информация ние винаги сме на ваше разположение чрез имейл на [email protected]

Внимание! Гръцкото законодателство забранява продажбата на наркотици онлайн, както и получаването или изпълнението на рецепти.


Shipping & Returns

Delivery information and delivery costs

Shipments are made throughout Bulgaria. All our products start from Greece and can be delivered all over Bulgaria. Most of our products are shipped within 5-6 working days with a partner courier company (ACS courier or SPEEDY courier).

More specifically:

For the city of Sofia, delivery is only by ACS courier within 1 working day.

For the province, the delivery is made only with SPEEDY deadline of 2-3 working days.

Payments made after 3:00 p.m. will be shipped the next business day.

Orders are shipped on a business day. Products ordered on Saturdays, Sundays and public holidays are processed the next working day.

In case of exhausted product, we will contact you and inform you when the next refill will be in the pharmacy and, accordingly, in what period we will be able to fulfill your order. After sending the delivery, you will be notified by email or via SMS of your choice with the shipment code.

Delivery costs are as follows:

for order 0.10kg to 4.00kg:

Transport costs (delivery) are as follows:

 • For purchases under 80.00leva the delivery costs are 8.00leva and the cash on delivery service is 1.60leva.
 • For purchases from 80.00leva to 96.00leva, delivery costs are set at 8.00leva, and the cash on delivery service is free.
 • Finally, for purchases over 96 leva the shipment has no additional payment.

For shipments over 4 kg, an additional 1.76leva per kilogram is paid, regardless of the amount of the order.

Caution! The above charges concern ONLY orders that are made electronically through the website and contain products of our site.

Orders with products that do not exist on the site and are made by phone have a different charge!

Payment by card or deposit is free.

Once the shipment is delivered to the courier, you will be notified by the courier company of the delivery code

Delivery time depends on the courier route each time and cannot be known when sending the order. If you prefer a specific delivery time, you can write it in the comments of the order. For our part, we will pass it on to the cooperating courier, who reports these comments, but this does not need to be followed, as this service is not charged.

Please note that courier companies are an external partner of aptekapromahon.com. We make every effort to have your shipment delivered as soon as possible. If you still encounter any problems with the courier, do not hesitate to contact us so that we can resolve the problem together.

Return of the product - Right of withdrawal
Conditions for return

Due to the nature of e-shopping, the expectations of the final recipient for their chosen product may not be met due to the lack of physical contact with the item to be purchased.

Aptekapromahon.com, which supports e-commerce, allows you, through the completeness of the descriptions it publishes on its pages, to enjoy the privilege of direct contact with the products available on your computer screen, quickly and easily.

However, wanting to cover our customers even more to emphasize the benefits of using the Internet in our daily markets, we offer the opportunity to return products. Below we list the conditions and ways to return.

Conditions for return
 • The date of receipt of your order with the date of submission of the request for return should not exceed 14 calendar days.
 • The packaging is not forged and is in its original (factory) condition and the product has not been used.
 • The product to be returned must be accompanied by the purchase receipt or invoice.

Attention! No changes are made to products that are not suitable for return, for health reasons or for hygienic reasons and that have been printed after delivery, such as personal hygiene items (sample and non-restrictive hair removal machines, razors, machines, brushes), brushes for teeth and thermometers, underwear, insoles, ankles, etc.).

Return procedure

For your best service, we suggest you contact us before each return so that the details of the return are arranged in the best possible way.

Return procedure: Pack the product in a larger box so that it is protected during the expedition. We suggest you use the box we delivered with. Put in the package a document telling us how you want to solve the unresolved financial problem if the product is considered returnable. Then send the shipment through the courier agency from which you received your order to the Return Department. Once we receive your plot, we will start replacing it (within 5 working days) or credit its value (within 10 working days).

In case the reason for return / change is due to an error of Aptekapromahon.com or a defective product, the return costs are borne by Aptekapromahon.com, otherwise the return costs are borne by the customer.

We would like to note that in case the product does not meet the above conditions or the product arrives to us damaged, it will be returned to the sender at his expense.

For more information we are always at your disposal via email at [email protected]

Attention! Greek law prohibits the sale of drugs online, as well as the receipt or execution of prescriptions.